Základní činnosti střediska

Základní činnosti střediska

 • oblast poradenská
 • oblast diagnostická
 • oblast terapeutická
 • oblast výchovně vzdělávací

Forma poskytovaných služeb

 • Individuální konzultace
 • Skupinová sezení
 • Rodinné konzultace
 • Spolupráce se školami a školskými poradenskými zařízeními
 • Skupinové činnosti s klienty

Cílové skupiny 

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let (klient starší 15 let i bez doprovodu zákonných zástupců)
 • Starší klienti do 26 let, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. 
 • Rodiče dětí a osoby zodpovědné za výchovu
 • Pedagogové dětí
 • Jiné odborné instituce

Poslání střediska

 1. Středisko výchovné péče pro děti a mládež bylo zřízeno MŠMT ČR s účinností od 1. 12. 2015. Činnost střediska je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění, metodickým pokynem č. j. 21/2007 (Organizace činnosti středisek výchovné péče), vyhláškou č. 458/2005 (O organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče).

 2. Středisko výchovné péče (dále jen SVP) nabízí pouze ambulantní služby. Poskytuje klientům preventivní, poradenskou, výchovně vzdělávací, reedukační a terapeutickou péči všem, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné péče. Zároveň poskytuje následnou péči klientům po ukončení pobytu v některém ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. SVP poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let nebo starším klientům, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. Dále rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, školám a jiným odborným institucím.